Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (P1)

Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Quản lý chặt chẽ đất dai và TTBĐS” là một trong bốn hoạt động chủ yếu để “tạo lập đồng bộ các yếu […]

Hợp đồng đấu giá, quảng cáo và quản lý bất động sản

hợp đồng đấu giá bất động sản Hợp đồng đấu giá BĐS bao gồm các nội dung: –       Tên, địa chỉ của bên đấu giá và bên yêu cầu đấu giá BĐS, –       BĐS được đấu giá, –       Thời gian, địa điểm đấu giá, hình thức đấu giá, –       Giá khởi điểm của BĐS được […]

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 1. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng gồm các nội dung: –      Tên, địa chỉ của bên cho thuê mua và bên thuê mua, –      Các thông tin về nhà, công trình xây dựng theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, –      […]

Hợp đồng thuê BĐS (quyền sử dụng đất) trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê BĐS (quyền sử dụng đất) 1. hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gồm các nội dung tương tự hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng 2. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất a) Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất: –      Yêu […]

Hợp đồng thuê BĐS (nhà, công trình xây dựng) trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê BĐS (nhà, công trình xây dựng) 1. hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng gồm các nội dung: –       Tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê, –       Các thông tin về BĐS theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, –       Giá thuê BĐS, –       Phương thức và […]

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh bất động sản

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm các nội dung: –      Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, –    Các thông tin về quyền sử dụng đất theo quy định về công khai thông tin BĐS đưa vào kinh […]