Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản (P2)

Yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản Yêu cầu chung –      Không phải là cán bộ, công chức nhà nước. –     Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy […]