Nhân tố con người, máy móc thiết bị và quản trị kinh doanh ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh BDS của DN

nhân tố con người, máy móc thiết bị Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao. Trong khi […]

Nhân tố vốn ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp nhân tố vốn Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn […]

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư BĐS khi đưa vào sử dụng

Sức tăng trưởng Chỉ số sức tăng trưởng giúp hiểu rõ mức độ tăng trưởng và sự mở rộng về quy mô của công ty. Chúng chỉ ra mức độ tăng trưởng hàng kỳ (tháng, quý, năm…) về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trường hợp lý tưởng là tăng trưởng doanh thu […]