hợp đồng môi giới bất động sản  1. Hợp đồng môi giới BĐS bao gồm các nội dung: –       Tên, địa chỉ của bên mồi giới và bên được môi giới, –       Đối tượng và nội dung môi giới, –      Yêu cầu và kết quả dịch vụ môi giới, –      […]

Continus reading