Các loại hợp đồng và nội dung chính, quyền và nghĩa vụ của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản được quy định trong Luật Kinh doanh BĐS gồm: Hợp đồng KDBĐS và Hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS. Cụ thể:

a) Hợp đồng KDBĐS bao gồm:

–       hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng,

–       Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

–       Hợp đồng thuê BĐS (quyền sử dụng đất – nhà, công trình xây dựng),

–       Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

b) Hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS bao gồm:

–       Hợp đồng môi giới BĐS,

–       Hợp đồng định giá BĐS,

–       Hợp đồng tư vấn BĐS,

–       Hợp đồng đấu giá BĐS,

–       Hợp đồng quảng cáo BĐS,

–       Hợp đồng quản lý BĐS.

Hợp đồng KDBĐS, hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS phải được lập thành văn bản.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng KDBĐS do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc ký kết hợp đồng phải tuân theo các quy định của Luật Kinh doanh BĐS, Bộ luật Dàn sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung chính, quyền và nghĩa vụ của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng

1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng bao gồm các nội dung:

–      Tên, địa chỉ của bên bán và bên mua,

–    Các thông tin về nhà, công trình xây dụng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh BĐS,

–      Giá mua bán,

–       Phương thức và thời hạn thanh toán,

–       Thời hạn giao, nhận nhà, công trình xây dụng và hồ sơ kèm theo,

–       Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–       Bảo hành,

–       Giải quyết tranh chấp,

–       Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Trường hợp mua bán nhà, công trình xây dụng theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần thì hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc quy định trong Luật Kinh doanh BĐS.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

a) Quyền của bên bán nhà, công trình xây dụng:

–       Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong

hợp đồng,

–       Yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong

hợp đồng,

–       Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra,

–    Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên mua vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–       Các quyền khác do các bên thỏa thuận.

b) Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dụng

–    Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp,

–     Giao nhà, công trình xây dụng cho bên mua theo đúng tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng, kèm theo hồ sơ và hướng dẫn sử dụng, chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dụng, quyền sử dụng đất,

–       Bảo hành nhà, công trình xây dụng đã bán theo quy định của pháp luật,

–       Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–      Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật,

–      Các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận.

3. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

a) Ọuyền của bên mua nhà, công trình xây dựng:

–     Được nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và hồ sơ, giấy tờ có liên quan,

–     Yêu cầu bên bán nhà, công trình xây dựng hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng, chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn với quyển sử dụng đất,

–      Yêu cầu bên bán nhà, công trình xây dựng bảo hành theo quy định của pháp luật,

–     Yêu cầu bên bán nhà, công trình xây dựng bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, không đúng chất lượng, không đúng các cam kết khác trong hợp đồng,

–     Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên bán nhà, công trình xây dựng vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–      Các quyền khác do các bên thỏa thuận.

b) Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng:

–     Thanh toán tiền cho bên bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng,

–     Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo hồ sơ theo đúng chất lượng, thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng,

–      Sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế,

–      Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gày ra,

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.