Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

Độc lập

Độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản của doanh nghiệp môi giới và môi giới viên:

Trong quá trình MGBĐS, doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên phải thực sự không bị chi phối hoặc bị tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan của việc môi giới.

Môi giới viên không được nhận MGBĐS cho các tổ chức, cá nhân mà mình có quan hệ kinh tế hoặc quyền lợi kinh tế (như góp vốn cổ phần, cho vay hoặc vay vốn từ khách hàng, là cổ đông chi phối của khách hàng hoặc có ký kết hợp đồng gia công dịch vụ, đại lý tiêu thụ hàng hoá).

Môi giới viên không được nhận MGBĐS cho các đơn vị mà có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột đang giữ vị trí trong hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban giám đốc, trưởng ban tài chính, kế toán trưởng doanh nghiệp có BĐS cần môi giới.

Trong quá trình môi giới, nếu có sự hạn chế khác về tính độc lập thì doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên phải tìm cách loại bỏ sự hạn chế này. Nếu không loại bỏ được thì doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên phải nêu rõ điều này trong báo cáo kết quả thẩm định những mối quan hệ mang tính tập thể hay cá nhân, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với BĐS hay với doanh nghiệp là đối tượng của nhiệm vụ thẩm định mà mối quan hệ đó có thể dẫn đến mâu thuẫn lợi ích tiềm tàng.

Đối với báo cáo kết quả môi giới của một môi giới viên khác, môi giới viên phải xem xét một cách độc lập, khách quan và kết luận thống nhất hay không thống nhất với một phần hay toàn bộ nội dung của báo cáo đó.

Trung thực, chính trực

Môi giới viên phải thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng trong phân tích các yếu tố tác động khi môi giới. Môi giới viên phải từ chối môi giới khi xét thấy không có đủ điều kiện hoặc khi bị chi phối bởi những ràng buộc có thể làm sai lệch kết quả môi giới.

Phải trung thực trong khi thực hiện dịch vụ môi giới, không dùng các thủ thuật không được phép để mưu lợi cho mình, cần có tinh thần trách nhiệm khi môi giới giữa người mua và người bán làm sao cho cuộc mua bán thành công nhưng an toàn cho cả các bên.

Khách quan

Môi giới viên phải công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị trong việc thu thập tài liệu và sử dụng tài liệu để phân tích các yếu tố tác động khi môi giới.

Doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên không được tiến hành công việc môi giới khi những ý kiến môi giới đã được đề ra có chủ ý từ trước.

Tiền thu dịch vụ MGBĐS phải được xác định một cách độc lập, theo quy định, không phụ thuộc vào kết quả môi giới đã được thỏa thuận từ trước.

Doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên phải thẩm tra những thông tin, dữ liệu do khách hàng hay một bên nào cung cấp để khẳng định tính phù hợp hay không phù hợp của thông tin, dữ liệu đó. Trường hợp việc thẩm tra những thông tin, dữ liệu bị hạn chế thì môi giới viên phải nêu rõ.

Doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên không được tiến hành một dịch vụ môi giới dựa trên những điều kiện có tính giả thiết không có tính hiện thực.

Bí mật

Doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên không được tiết lộ những thông tin, dữ liệu thực tế của khách hàng hay kết quả môi giới với bất kỳ người ngoài nào, trừ trường hợp được khách hàng hoặc pháp luật cho phép.

Công khai, minh bạch

Doanh nghiệp, tổ chức môi giới và môi giới viên phải công khai những điều kiện hạn chế và những điều kiện loại trừ theo thỏa thuận với khách hàng. Mọi tài liệu thể hiện tính pháp lý và đặc điểm kỹ thuật của BĐS và kết quả môi giới phải được thể hiện đầy đủ, rõ ràng.

Các quy định khác

–      Không được cho người khác mượn, thuê chứng chỉ hành nghề,

–      Hành nghề không đúng với nội dung ghi trong chứng chỉ,

–      Nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh dịch vụ BĐS.

–      Tuân thủ Quy tắc đạo đức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam.