Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản (P1)

Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản”>môi giới bất động sản

  1. Tổ chức, cá nhân có đủ điểu kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điểu 8 của Luật KDBĐS được kinh doanh dịch vụ MGBĐS (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân MGBĐS), làm trung gian trong việc đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh BĐS và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng MGBĐS:

–    Đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ MGBĐS phải có ít nhất một người có chứng chỉ MGBĐS,

–    Cá nhân kinh doanh dịch vụ MGBĐS độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ MGBĐS.

  1. Hoạt động MGBĐS phải công khai, trung thực và tuân thủ pháp luật.
  2. Tổ chức, cá nhân MGBĐS không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh BĐS.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ BĐS theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp kinh doanh dịch vụ MGBĐS độc lập.

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ MGBĐS phải có ít nhất một người có chứng chỉ MGBĐS, khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất hai người có chứng chỉ MGBĐS, nếu có dịch vụ định giá BĐS thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá BĐS.

Cá nhân kinh doanh dịch vụ MGBĐS độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ MGBĐS.

Với tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới, định giá bất động sản

a) Về điều kiện pháp lý

–    Tổ chức khi kinh doanh dịch vụ MGBĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ MGBĐS theo quy định của pháp luật,

–     Trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ BĐS đã có tư cách pháp nhân khi bổ sung đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ môi giới thì chỉ cần đảm bảo điều kiện quy định tại Điểm b khoản 1 dưới đây.

b) Về nhân sự

–    Tổ chức khi kinh doanh dịch vụ MGBĐS phải có ít nhất 01 người có chứng chỉ MGBĐS,

Trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ MGBĐS.

–     Người quản trị, điều hành của bộ phận hoặc công ty trực thuộc thực hiện MGBĐS (trưởng, phó phòng, hoặc trưởng, phó ban, hoặc giám đốc, phó giám đốc) có trình độ chuyên môn về kinh tế, tài chính, ngân hàng phù hợp với hoạt động MGBĐS, có kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh trên TTBĐS,

c) Về trụ sở hoạt động

–      Có địa chỉ giao dịch ổn định.

–     Có cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật tin học và phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, thiết bị ghi âm, máy vi tính và các thiết bị khác) đáp ứng yêu cầu của hoạt động MGBĐS.

Với cá nhân hoạt động MGBĐS

Trường hợp là cá nhân kinh doanh dịch vụ MGBĐS độc lập: thì phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, lập vãn phòng môi giới bất động sản và phải có chứng chỉ môi giới bất động sản.