Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản (P1)

Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản

1. Khái niệm

Hiệu quả dự án đầu tư là toàn bộ mục tiêu đề ra của dự án, được đặc trưng bằng các chỉ tiêu định tính (thể hiện ở các loại hiệu quả đạt được) và bằng các chỉ tiêu định lượng (thể hiện quan hệ giữa chi phí đã bỏ ra của dự án và các kết quả đạt được).

Một dự án đầu tư đảm bảo được hiệu quả dự án khi nó thoả mãn được mức kế hoạch đề ra. Một dự án đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho cộng đồng nhưng không đảm bảo được kế hoạch đặt ra khi quyết định đầu tư thì dự án đó không đạt hiệu quả.

2. Hệ chỉ tiêu hiệu quả dự án đầu tư

Theo phương pháp đánh giá hiện hành, các chỉ tiêu tài chính, kinh tế, xã hội của dự án đầu tư bao gồm các nhóm:

a) Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án:

–    Chỉ tiêu hiệu quả tài chính phản ánh lợi ích trực tiếp của dự án được phân ra làm 2 nhóm: Nhóm chỉ tiêu tĩnh và nhóm chỉ tiêu động.

–      Các chỉ tiêu tĩnh (tính toán cho một năm), gồm:

+ Chi phí cho một đơn vị sản phẩm: chi phí tính trên lm2 đất có hạ tầng, chi phí đầu tư xây dựng lm2 sàn xây dựng hoặc diện tích sử dụng, chi phí tính trên 1 phòng khách sạn phân theo hạng, …

+ Lợi nhuận tính cho một đơn vị sản phẩm, cũng tính toán giá trị lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm như chi phí.

+ Mức doanh lợi của một đồng vốn đầu tư: là lợi nhuận của dự án trên tổng mức vốn đầu tư.

+ Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận và khấu hao: là thời gian từ khi dự án vận hành tới khi bù đắp lại toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu.

–    Các chỉ tiêu động (tính toán cho cả đời dự án có tính đến sự biến động của các chỉ tiêu kinh tế theo thời gian), gồm:

+ Hiệu số thu chi được quy về thời điểm hiện tại hoặc tương lai, được đê nguyên cho cả đời dự án hoặc san đều hàng năm: tính toán các chỉ số NPV, NFV, NAV,

+ Suất thu lợi nội tại IRR,

+ Tỷ số thu chi B/C.

b Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội của dự án:

Chi tiêu này phản ánh lợi ích của cộng đồng, lợi ích của quốc gia được hưởng lợi từ dự án. Các chỉ tiêu này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp từ dự án. Đối với các dự án kinh doanh BĐS các chỉ tiêu chủ yếu gồm:

–       Các khoản thuế đóng góp cho nhà nước của dự án gồm: Thuế sử dụng đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp,

–       Mức đóng góp hỗ trợ địa phương,

–       Bàn giao hạ tầng đô thị cho địa phương nơi đầu tư dự án như:

+ Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống đường giao thông, điện, nước, công viên cây xanh, hệ thống thông tin liên lạc,

+ Hệ thống hạ tầng xã hội: Trường học, bệnh viện trong dự án.

–       Thu nhập của người lao động,

–       Nâng cao chất lượng môi trường quanh dự án,..

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội chính chủ