Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản (P2)

Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản

Khả năng thanh toán

Nhiều doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng phá sản vì thiếu vốn, vì vậy cần phải kiểm tra khả năng của doanh nghiệp có thể trả được các khoản nợ thương mại và hoàn trả vốn vay hay không là một trong những cơ sở đánh giá sự ổn định, vững vàng về tài chính của doanh nghiệp, thông qua các chỉ tiêu:

 Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản (P2) 1

Hệ số này cho biết khả nãng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng tốt. Hệ số thanh toán nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy sự thiếu hụt trong khả năng thanh toán, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ của doanh nghiệp.

 Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản (P2) 1

Hệ số này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng tài sản ngắn hạn hiện có.

Hệ số này càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt. Ngược lại Hệ số này nhỏ hơn giới hạn cho phép sẽ cảnh báo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp gặp khó khăn, tiềm ẩn không trả được nợ đúng hạn.

 Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản (P2) 1

Hệ số này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng tiền và các chứng khoán ngắn hạn có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt. Chỉ số này cho biết khả năng huy động các nguồn vốn bằng tiền để trả nợ vay ngắn hạn trong thời gian gần như tức thời.

Ngoài ra, còn phổ biến một cách tính hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng cách loại bỏ hàng tồn kho trong tổng tài sản ngắn hạn và đem phần chênh lệch còn lại (còn gọi là tài sản nhanh) chia cho tổng nợ ngắn hạn.

Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản (P2) 1 

BĐS nhanh là những BĐS ngắn hạn có thể chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng thành tiền mặt. BĐS tồn kho là tài khoản có khả năng chuyển đổi sang tiền mặt thấp nhất. Đa số người phân tích tài chính coi trọng khả năng thanh toán của doanh nghiệp với các khoản nợ ngắn hạn dựa trên tổng tài sản nhanh. Hệ số này càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt. Ngược lại, hệ số này nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy trong trường hợp rủi ro bất ngờ, khá năng trả nợ ngay các khoản nợ ngắn hạn thấp.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có hình ảnh