Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời

hiệu quả sử dụng vốnkhả năng sinh lời

Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời 1

Hệ số này cho thấy kết quả mà doanh nghiệp đạt được trong năm thông qua việc tạo thu nhập trên tổng tài sản đã đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ số này phản ánh tính năng động của doanh nghiệp, cho biết tổng vốn đầu tư vào tài sản được chuyến đổi bao nhiêu lần thành doanh thu. Nếu hệ số này thấp, có nghĩa là vốn đang không được sử dụng hiệu quả, có khả năng doanh nghiệp đang thừa hàng tồn kho, sản phẩm hàng hoá không tiêu thụ được hoặc tài sản nhàn rỗi hoặc vay tiền quá nhiều so với nhu cầu vốn thực sự. (Lưu ý đối với doanh nghiệp có quy mô lớn thì hệ số này có xu hướng nhỏ hơn so với doanh nghiệp có quy mô nhỏ).

Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời 1

Hệ số vòng quay hàng tồn kho đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thòng qua hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Giá trị vòng quay hàng tồn kho càng lớn cho biết

doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động càng hiệu quả, góp phần nâng cao tính năng động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vòng quay thấp là do doanh nghiệp lưu giữ quá nhiều hàng tồn kho, dòng tiền sẽ giảm đi do vốn kém hoạt động và gánh nặng trả lãi tăng lên, tốn kém chi phí lưu giữ và rủi ro khó tiêu thụ do không phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hoặc thị trường kém đi. Vòng quay hàng tồn kho của các doanh nghiệp có quy mô lớn có xu hướng cao hon các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Riêng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ thì vòng quay hàng tồn kho có xu hướng càng lớn khi doanh nghiệp có quy mô hoạt động càng nhỏ.

Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời 1

Hệ số này phản ánh số ngày cần thiết để chuyển các khoản phải thu thành tiền mặt. Kỳ thu tiền bình quân đánh giá thời giá bình quàn thực hiện các khoản phải thu của doanh nghiệp. Kỳ thu tiền bình quân phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và đặc thù của từng ngành nghề sản xuất kinh doanh. Kỳ thu tiền bình quân càng nhỏ thì vòng quay của các khoản phải thu càng nhanh, cho biết hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp càng cao.

Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời 1

Vòng quay vốn lưu động cho biết vốn lưu động được chuyển bao nhiêu lần thành doanh thu. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ đồng vốn được sử dụng càng hiệu quả. Ngược lại, tỷ lệ này thấp đi có thể là doanh nghiệp sử dụng vốn kém hiệu quả (tài sản nhàn rỗi, thừa hàng tồn kho, vay quá nhiều tiền so với nhu cầu thực sự…)

Vốn lưu động = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn = Vốn dài hạn – Tài sản dài hạn Vốn dài hạn = Vốn chủ sở hữu + Vay dài hạn – Tài sản dài hạn

Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời 1

Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời 1

Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhận trên là nhũng chỉ tiêu đánh giá tổng quát về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanhicủa doanh nghiệp.

Các tỷ suất này càng lớn thì doanh nghiệp S|ản xuất kinh doanh càng có hiệu quả, ngược lại, cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cảnh báo tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp khắc phục.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá rẻ