Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh bất động sản

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm các nội dung:

–      Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng,

–    Các thông tin về quyền sử dụng đất theo quy định về công khai thông tin BĐS đưa vào kinh doanh của Luật Kinh doanh BĐS,

–      Giá chuyển nhượng,

–      Phương thức và thời hạn thanh toán,

–      Thời hạn giao, nhận đất và hồ sơ kèm theo,

–      Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–      Giải quyết tranh chấp,

–      Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức trả chậm, trả dân thì hợp đồng chuyên nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc quy định về mua bán, chuyển nhượng BĐS theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần của Luật Kinh doanh BĐS.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

a) Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

–    Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng,

–     Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hơp đồng,

–     Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra,

–     Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên chuyên nhượng vi phạm điểu kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp dồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

–     Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyển sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp,

–      Giao đất cho bên nhận chuyển nhượng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng,

–      Làm thủ tục và giao giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng,

–      Bổi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–      Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật,

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất

a) Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

–     Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyển sử dụng đất được chuyển nhượng và chịu trách nhiệm về thông tin do bên chuyển nhượng cung cấp,

–      Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao giấy tờ về quyền sử dụng đất,

–     Yêu cầu bên chuyển nhượng giao đất đúng diện tích, hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và thỏa thuận khác trong hợp đồng,

–     Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên chuyển nhượng vi phạm điểu kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp dồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–      Yêu cầu bên chuyên nhượng bổi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra,

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên nhận chuyên nhượng quyền sử dụng đất:

–      Khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng,

–      Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng theo đúng thời hạn và phương thức thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng,

–       Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–       Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.