Hợp đồng đấu giá, quảng cáo và quản lý bất động sản

hợp đồng đấu giá bất động sản

Hợp đồng đấu giá BĐS bao gồm các nội dung:

–       Tên, địa chỉ của bên đấu giá và bên yêu cầu đấu giá BĐS,

–       BĐS được đấu giá,

–       Thời gian, địa điểm đấu giá, hình thức đấu giá,

–       Giá khởi điểm của BĐS được đem đấu giá,

–       Thời hạn, tiến độ thực hiện,

–       Giá dịch vụ đấu giá,

–       Phương thức, thời hạn thanh toán,

–       Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–       Giải quyết tranh chấp,

–       Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

hợp đồng quảng cáo bất động sản

Hợp đồng quảng cáo BĐS bao gồm các nội dung:

–       Tên, địa chỉ của bên kinh doanh dịch vụ quảng cáo và bên yêu cầu quảng cáo BĐS,

–       BĐS được quảng cáo,

–       Hình thức, nội dung, phạm vi, phương tiện quảng cáo BĐS,

–       Địa điểm, thời gian, thời lượng quảng cáo BĐS,

–       Giá dịch vụ quảng cáo,

–       Phương thức, thời hạn thanh toán,

–       Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–       Giải quyết tranh chấp,

–       Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

hợp đồng quản lý bất động sản

Hợp đồng quản lý BĐS bao gồm các nội dung:

–       Tên, địa chỉ của bên quản lý và bên thuê quản lý BĐS,

–       BĐS được quản lý,

–       Nội dung và phạm vi quản lý BĐS,

–       Yêu cầu đối với bên quản lý BĐS,

–      Giá dịch vụ quản lý,

–      Phương thức, thời hạn thanh toán,

–      Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–      Thời hạn quản lý BĐS,

–      Giải quyết tranh chấp,

–      Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Ghi chú:

Trong hợp đồng, nội dung giá dịch vụ cần được thống nhất theo các quy định của Luật Kinh doanh BĐS:

1. Giá mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS vá giá kinh doanh dịch vụ BĐS:

–     Giá mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS do các bên thỏa thuận, thông qua đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật.

Các bên trong hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn bên thứ ba xác định giá mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS, đối với các BĐS thuộc dự án được hưởng ưu đãi của Nhà nước để phục vụ các đối tượng chính sách thì Nhà nước quy định khung giá hoặc nguyên tắc hình thành giá BĐS.

–     Giá kinh doanh dịch vụ BĐS do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì việc xác định giá phải căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm ký hợp đồng và địa điểm thực hiện dịch vụ.

–     Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có thỏa thuận trước về việc điều chỉnh giá trong hợp đồng thì khi có những thay đổi ảnh hưởng đến giá được xác định trong hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng.

2. Thanh toán trong giao dịch BĐS:

Việc thanh toán trong giao dịch BĐS do các bên thỏa thuận lựa chọn theo các phương thức:

–      Thanh toán thông qua tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam,

–     Thanh toán trực tiếp cho bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua BĐS.

Việc thanh toán trong giao dịch BĐS do các bên thỏa thuận trong hợp đồng theo hình thức trả một lần, trả tiền ứng trước hoặc trả chậm, trả dần.