Hợp đồng môi giới và định giá bất động sản

hợp đồng môi giới bất động sản 

1. Hợp đồng môi giới BĐS bao gồm các nội dung:

–       Tên, địa chỉ của bên mồi giới và bên được môi giới,

–       Đối tượng và nội dung môi giới,

–      Yêu cầu và kết quả dịch vụ môi giới,

–      Thời hạn thực hiện môi giới,

–      Thù lao môi giới, hoa hồng môi giới,

–      Phương thức, thời hạn thanh toán,

–      Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–      Giải quyết tranh chấp,

–      Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản

a) Quyền của tổ chức, cá nhân MGBĐS:

–      Thực hiện dịch vụ MGBĐS theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS,

–      Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến BĐS,

–     Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng MGBĐS đã ký với khách hàng,

–     Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc MGBĐS trong phạm vi hợp đồng MGBĐS với khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới,

–      Thu thập thông tin về chính sách, pháp luật về KDBĐS,

–     Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng MGBĐS khi khách hàng vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp dồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–      Lựa chọn tham gia sàn giao dịch BĐS,

–      Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động MGBĐS,

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân MGBĐS:

–      Thực hiện đúng hợp đồng MGBĐS đã ký,

–     Cung cấp thông tin về BĐS được đưa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp,

–     Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyên nhượng, thuê, thuê mua BĐS,

–     Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

–      Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–      Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật,

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

hợp đồng định giá bất động sản”>hợp đồng định giá bất động sản

1. Hợp đồng định giá BĐS bao gồm các nội dung sau đây:

–      Tên, địa chỉ của bên định giá và bên yêu cầu định giá,

–      BĐS được định giá,

–      Thời hạn và tiến độ thực hiện,

–      Giá dịch vụ định giá,

–      Phương thức, thời hạn thanh toán,

–      Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–      Giải quyết tranh chấp,

–      Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, các nhâkn định giá BĐS

a) Quyền của tổ chức, cá nhân định giá BĐS:

–     Thực hiện dịch vụ định giá BĐS theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS và các quy định khác của pháp luật có liên quan,

–     Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến BĐS làm cơ sở cho việc định giá,

–      Thu thập thông tin về chính sách, pháp luật về KDBĐS,

–      Yêu cầu khách hàng trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng,

–     Thuê tổ chức, cá nhân định giá khác thực hiện việc định giá BĐS trong phạm vi hợp đồng định giá BĐS với khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả định giá,

–     Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng định giá BĐS khi khách hàng vi phạm điểu kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân định giá BĐS:

–      Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng định giá BĐS với khách hàng,

–      Giao chứng thư định giá BĐS cho khách hàng và chịu trách nhiệm về chứng thư đó,

–      Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá BĐS,

–     Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật, chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

–      Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về định giá BĐS,

–      Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–      Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật,

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.