Hợp đồng thuê BĐS (nhà, công trình xây dựng) trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê BĐS (nhà, công trình xây dựng)

1. hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng gồm các nội dung:

–       Tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê,

–       Các thông tin về BĐS theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS,

–       Giá thuê BĐS,

–       Phương thức và thời hạn thanh toán,

–       Thời hạn cho thuê BĐS, thời hạn giao, nhận BĐS,

–       Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–       Yêu cầu sử dụng và trách nhiệm sửa chữa, cải tạo(nếu có),

–       Xử lý các tài sản trên đất thuê (nếu có),

–       Yêu cầu về tình trạng BĐS khi trả lại bên cho thuê,

–       Giải quyết tranh chấp,

–       Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

a) Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng:

–      Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.

–      Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

–       Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê.

–     Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bén thuê gây ra.

–      Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bò hợp đồng khi bên thuê vi phạm điều kiện đê đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp dồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

–       Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng:

–      Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

–    Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế.

–     Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

–      Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

–      Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

a) Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng:

–     Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

–     Nhận nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê.

–     Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng, nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

–     Được tiếp tục thuê theo điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng.

–     Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng đang thuê trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng, yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gày ra.

–     Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên cho thuê vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

–      Các quyển khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng:

–     Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp dồng.

–      Trả tiền thuê và thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

–      Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng.

–      Sửa chữa những hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra.

–     Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.

–      Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.