Hợp đồng thuê BĐS (quyền sử dụng đất) trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê BĐS (quyền sử dụng đất)

1. hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gồm các nội dung tương tự hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

2. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

a) Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất:

–      Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng,

–     Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng,

–       Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng thuê,

–      Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên thuê vi phạm điểu kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–       Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra,

–       Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất:

–      Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm vềthông tin do mình cung cấp,

–       Giao đất cho bên thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng,

–       Kiểm tra, yêu cầu bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích,

–       Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–       Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật,

–       Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của hên thuê quyền sử dụng đất

a) Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất:

–      Yêu cầu bên cho thuê cung cấp các thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê và chịu trách nhiệm về thông tin do bên cho thuê cung cấp,

–      Yêu cầu bên cho thuê giao đất đúng diện tích, hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và thỏa thuận khác trong hợp đồng,

–      Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê theo thòi hạn và các thỏa thuận trong hợp đồng,

–       Yêu cầu bên cho thuê miễn, giảm tiền thuê trong trường hợp bất khả kháng,

–      Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên cho thuê vi phạm điều kiện đểđơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật,

–       Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra,

–       Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất:

–    Khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng,

–    Thanh toán tiền thuê cho bên cho thuê theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng,

–     Giữ gìn đất, không để đất bị hủy hoại,

–     Trả lại đất thuê khi hết thời hạn thuê,

Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–     Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.