Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

1. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng gồm các nội dung:

–      Tên, địa chỉ của bên cho thuê mua và bên thuê mua,

–      Các thông tin về nhà, công trình xây dựng theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS,

–      Giá thuê mua,

–      Phương thức và thời hạn thanh toán,

–      Thời hạn cho thuê mua,

–     Thỏa thuận về việc chuyển quyền sở hữu nhà, còng trình xây dựng trước khi hết hạn thuê mua (nếu có),

–      Thời điểm giao nhà, công trình xây dựng,

–     Thời điểm, điều kiện và thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua,

–      Quyền và nghĩa vụ của các bên,

–      Giải quyết tranh chấp,

–      Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được công chứng.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

a) Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:

–     Lựa chọn và thỏa thuận với bên thuê mua trong hợp đồng về thời hạn cho thuê mua, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng,

–     Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng,

–     Yêu cầu bên thuê mua cung cấp thông tin về tình trạng thực tế của nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua,

–      Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra.

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật,

b) Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:

–     Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp,

–      Giao nhà, công trình xây dựng đúng thời hạn, chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng và hướng dẫn sử dụng,

–     Chuyên giao quyển sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng,

–      Bảo đảm chất lượng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thỏa thuận của các bên trong hợp đồng,

–       Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–       Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật,

–       Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của hên thuê mua nhà, công trình xây dựng

a) Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng:

–      Nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua,

–      Nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng đang thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua hoặc trước khi kết thúc thời hạn thuê mua theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng,

–      Cho thuê lại một phần, toàn bộ nhà, công trình xây dựng hoặc chuyển nhượng quyền thuê mua nhà, công trình xây dựng cho bên thứ ba nhưng phải được sự đồng ý của bên cho thuê mua,

–      Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng và bảo đảm chất lượng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thỏa thuận của các bên trong hợp đồng,

–      Yêu cầu bên cho thuê mua chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất và hồ sơ kèm theo,

–       Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra.

–       Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng:

–      Trong thời gian thuê mua phải bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng,

–       Cải tạo, sửa chữa nhà, công trình xây dựng phải được sự đồng ý của bên cho thuê mua,

–      Thanh toán tiền thuê mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng,

–       Thực hiện các nghĩa vụ khi hết hạn thuê mua theo hợp đồng,

–       Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–       Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.