Nghiên cứu về cung cầu trên thị trường bất động sản

Nghiên cứu về cung cầu trên thị trường bất động sản

Trong Chương 2 đã giới thiệu rất kỹ về cung cầu BĐS trên thị trường. Phần này chủ yếu chúng ta tập trung vào việc thu thập các thông tin cần thiết về cung, cầu trên thị trường nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh BĐS xây dựng được hệ thống Marketing hỗn hợp nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu về BĐS trên thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.

Nghiên cứu cầu về bất động sản trên thị trường

Yêu cầu tiêu dùng trên TTBĐS là mong muốn của người tiêu dùng kèm theo điều kiện là khả năng thanh toán.

Nếu nhu cầu về BĐS trên thị trường luôn tồn tại một cách khách quan và không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Nên việc nghiên cứu nhu cầu giúp doanh nghiệp xác định rõ từng loại nhu cầu về BĐS trên thị trường để đưa ra các sản phẩm thoả mãn tối đa nhu cầu của thị trường. Thì yêu cầu về BĐS thường phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Việc nghiên cứu yêu cầu tiêu dùng giúp nhà kinh doanh đưa ra được hệ thống các chính sách Marketing tác động vào tư duy, suy nghĩ của người tiêu dùng theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Khi nghiên cứu cầu trên thị trường doanh nghiệp cần tập trung vào các thông tin cơ bản:

–    Các thông tin phản ánh lượng cầu trên thị trường nhằm giúp doanh nghiệp xác định quy mô kinh doanh hợp lý.

–    Nắm vững cơ cấu của cầu theo từng nhóm khách hàng cụ thể để xác định chính xác cơ cấu BĐS doanh nghiệp cần cung cấp cho thị trường.

–    Nắm vững độ co dãn của cầu về từng loại BĐS trên thị trường nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng các chiến lược phản ứng linh hoạt với thị trường.

–      Nghiên cứu cầu về BĐS theo không gian và thời gian khác nhau.

–    Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, xu hướng vận động và sự phát triển của cầu về từng loại BĐS trên thị trường.

Nghiên cứu về cung trên thị trường bất động sản

Khi nghiên cứu về cung trên TTBĐS, doanh nghiệp cần thu thập được các thông tin như:

–    Các thông tin về lượng BĐS cung ứng trên thị trường (số lượng BĐS hiện có của các doanh nghiệp, số lượng BĐS sẵn sàng cung ứng cho thị trường, lượng BĐS tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp, số lượng BĐS sẽ tung vào thị trường trong tương lai và tương lai gần,…)- Nắm vững lượng BĐS cung ứng trên thị trường của doanh nghiệp cũng như của đối thủ cạnh tranh đảm bảo cho doanh nghiệp so sánh được giữa cung và cầu, trên cơ sở đó xác định chính xác lượng BĐS cần cung ứng cho thị trường trong hiện tại và tương lai.

–    Nghiên cứu cơ cấu của BĐS cung ứng trên thị trường cả về chủng loại BĐS và phẩm cấp của từng loại BĐS cung ứng.

–    Nghiên cứu độ co dãn của cung về BĐS trên thị trường, đặc biệt là độ co dãn của cung theo giá. Trong đó cần nắm vững sự thay đổi về lượng cung của các đối thủ cạnh tranh để xây dựng chính sách sản phẩm hợp lý cho từng thời kỳ.

–    Nghiên cứu cung theo không gian và thời gian khác nhau nhằm giúp doanh nghiệp lựa chọn được thời gian và thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình một cách tốt nhất.

–    Dự đoán được xu hướng vận động và phát triển của cung về BĐS trong tương lai để xây dựng các chiến lược Marketing hợp lý nhằm khai thác có hiệu quả TTBĐS trong tương lai.

–     Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cung trên thị trường.