Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghe môi giới bất động sản

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghe môi giới bất động sản

Hệ thống pháp lý

Đối với bất kể sự hoạt động của một ngành nghề nào cũng không thể nằm ngoài khuôn khổ của pháp luật nói chung, đặc biệt là Luật và các văn bản pháp lý liên quan đến ngành nghề đó. Vì vậy, Nhà nước cần xây dựng và ban hành luật, nghị định, thông tư, các văn bản pháp lý liên quan tới ngành nghề đó. Song, điều quan trọng hơn là môi trường pháp lý được xây dựng đó có đủ chặt chẽ và có hiệu lực hay không.

Bên cạnh đó, là các tiêu chuẩn dành riêng cho nghề do Nhà nước ban hành hoặc do các Hiệp hội ngành nghề ban hành. Chẳng hạn là các tiêu chuẩn về MGBĐS như tiêu chuẩn quy định về đạo đức nghề nghiệp…

Thực tế Việt Nam hiện nay, hệ thống pháp lý giúp nghề MGBĐS tuy chưa đầy đủ nhưng đã tạo điểu kiện cho nghề này phát triển như:

–    Luật Kinh doanh BĐS đã công nhận nghề MGBĐS và quy định khi kinh doanh dịch vụ MGBĐS phải có chứng chỉ MGBĐS,

–      Một số giao dịch phải qua sàn giao dịch,

–    Các Bộ luật liên quan tạo điểu kiện cho nghề môi giới phát triển như Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự,

–    Về hội nhập quốc tế: Nhiều công ty nước ngoài đầu tư kinh doanh vào Việt Nam đã tạo sức ép cạnh tranh cho các công ty trong nước phải chuyên nghiệp dịch vụ MGBĐS.

Công tác quản lý ngành nghề hiệu quả

Cần phát triển nghề MGBĐS trong môi trường pháp lý chịu sự quản lý của một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Điều này đòi hỏi, việc quản lý nghề MGBĐS phải được thực hiện thống nhất từ trên xuống.

Thông tin phục vụ cho hoạt động của nghề

Thông tin về BĐS và những thông tin khác có liên quan đến BĐS là cơ sở rất quan trọng đối với hoạt động MGBĐS. Các tổ chức, cá nhân hoạt động MGBĐS không thể không có thông tin về BĐS. Để có thông tin phục vụ cho công việc của mình, nhà MGBĐS cần phải thu thập tất các thông tin. Đối với nguồn thông tin từ đối tác cung cấp, nhà môi giới phải xác minh xem những thông tin đó đã đầy đủ và chính xác hay chưa. Tất nhiên không thể dựa vào toàn bộ thông tin mà đối tác cung cấp, nhà MGBĐS cần phải thu thập thểm thông tin về BĐS và các thông tin có liên quan từ một hệ thống thông tin tin cậy nhất như hệ thống ngân hàng dữ liệu thông tin về BĐS do Nhà nước xây dựng và quản lý.

Môi giới viên và các tổ chức hành nghề

Phải có một đội ngũ môi giới chuyên nghiệp đủ về số lượng và chất lượng. Bởi họ chính là lực lượng trực tiếp tham gia hoạt động môi giới trên thị trường. Tuy nhiên, để được phép hành nghề thì bản thân các cá nhân, tổ chức hoạt động MGBĐS trên thị trường phải có sự cho phép của Nhà nước.

Đối với các môi giới viên để được phép hoạt động trên thị trường, họ phải có thẻ (chứng chỉ) hành nghề môi giới. Để có được thẻ hành nghề này, họ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực chuyên môn, được đào tạo nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp…

Đối với các tổ chức hành nghề MGBĐS phải có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ MGBĐS do Nhà nước cấp.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động MGBĐS phải luôn nâng cao trách nhiệm công việc và luôn đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Có như vậy thì hoạt động MGBĐS mới dược thực hiện theo đúng bản chất của nó và mới bảo vệ được quyền lợi cho khách hàng.

Các tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Đây chính là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho nghề MGBĐS. Những cơ sở được đào tạo nghề nghiệp này như Bộ Tài chính, các trường Đại học có đào tạo chuyên ngành về MGBĐS, các Trung tâm đào tạo của Bộ Tài chính,… Các cơ sở đào tạo này phải xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng gồm các môn học gì cần thiết trong khoá đào tạo đó. Bởi tại đây người MGBĐS sẽ được trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành nghề – cơ sở quan trọng cho họ làm việc trên thực tế.

Những yếu tố khác

– Tác động của việc tăng lượng cầu về BĐS làm tăng nhu cầu MGBĐS:

+ Sự tăng trưởng về dân số làm tăng mọi nhu cầu của xã hội và theo đó cầu về nhà đất tăng lên. Lượng cầu BĐS là một đại lượng tỷ lệ thuận với yếu tố dân số, đặc biệt khi tỷ lệ tăng dân số cơ học càng cao sẽ gây ra những đột biến về cầu BĐS.

+ Thu nhập của dân cư: Nhu cầu về nhà ở là nhu cầu cơ bản thiết yếu không thể thiếu với mỗi người dân. Do vậy, cầu về nhà ở tối thiểu sẽ tăng lên tương ứng với tốc độ tăng của thu nhập khi mức thu nhập đã vượt quá mức giới hạn về cầu lương thực và thực phẩm.

+ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ: Các dự án giải toả các khu nhà ổ chuột, việc phát triển mạnh các khu công nghiệp và tăng mức độ thu hút đầu tư bên ngoài vào các đô thị cũng sẽ làm tăng mức cầu về BĐS nói chung.

+ Tài chính ngân hàng phát triển, tạo điều kiện cho vay để đầu tư BĐS, dẫn đến cầu BĐS tăng.

Ngoài ra, còn phải kể đến một số yếu tố khác ảnh hưởng không nhỏ tới quy mô và tính chất của cầu về BĐS đó là trình độ phát triển sản xuất, sự chuyên đổi cơ cấu nền kinh tế, tác động của quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế v.v…

– Những tác động đến khả năng cung cấp hàng hoá BĐS trên TTBĐS:

+ Thị trường xây dựng phát triển,

+ Chính sách đất đai, đầu tư và tài chính,

+ Sự phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng,

+ Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội quốc gia và địa phương