Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình (P2)

4. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án

a) Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm thể hiện được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

b) Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

–     Đặc điểm tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến, phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc, phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ,

–    Kết cấu chịu lực chính của công trình, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào,

–      Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình,

–      Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

c) Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:

–    Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến,

–      Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc,

–      Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ,

–    Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình, bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình.

5. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhún lập dự án đầu tư xây dựng công trình

a) Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện:

–      Có đăng ký hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng công trình,

–    Có điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình,

–    Có người đủ năng lực hành nghề lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng công trình để đảm nhận chức danh chủ nhiệm lập dự án, cá nhân tham gia lập dự án phải có năng lực hành nghề phù hợp với từng loại dự án đầu tư xây dựng công trình.

b) Cá nhân hành nghề độc lập lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện:

–       Có đăng ký hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng công trình,

–       Có năng lực hành nghề lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chính phủ quy định phạm vi hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng công trình của cá nhân hành nghề độc lập.