Các tiện ích thẻ tín dụng Citibank Thẻ tín dụng ngân hàng Citibank là phương thức thanh toán hiện đại thay thế cho tiền mặt. Chủ thẻ sử dụng nguồn tiền do Ngân hàng ứng trước trong thẻ để thanh toán hàng hoá/dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ và […]

Continus reading