Phân loại hoạt động, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư bất động sản

Phân loại hoạt động đầu tư bất động sản

Hoạt động đầu tư BĐS rất đa dạng, việc phân loại có nghĩa trong khâu thẩm định dự án, quản lý việc thực hiện các hoạt động đầu tư BĐS.

Việc phân loại theo các tiêu thức:

–      Theo quan hệ quản lý của đầu tư: Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp.

–     Theo hình thức đầu tư: Đầu tư mới, đầu tư theo chiểu sâu, đầu tư mở rộng các công trình hiện có.

–     Theo thời hạn đầu tư: Đầu tư dài hạn (trên 10 năm), đầu tư trung hạn (từ 5 năm 10 nãm), đầu tư ngắn hạn (5 năm trở xuống).

Các hoạt động đầu tư KDBĐS chủ yếu:

Luật Kinh doanh BĐS quy định: Hoạt động KDBĐS bao gồm KDBĐS và kinh doanh dịch vụ BĐS. Trong đó:

–     KDBĐS là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyên nhượng, thuê, thuê mua BĐS để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.

–     Kinh doanh dịch vụ BĐS là các hoạt động hỗ trợ KDBĐS và TTBĐS, bao gồm các dịch vụ MGBĐS, định giá BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, đấu giá BĐS, quảng cáo BĐS, quản lý BĐS.

Giao dịch BĐS có liên quan đến KDBĐS là việc mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS giữa tổ chức, cá nhân không KDBĐS với tổ chức, cá nhân KDBĐS.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư bất động sản

quyền của nhà đầu tư BĐS

–     Đề xuất dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng để kinh doanh.

–     Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng và nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng theo tỷ lệ của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

–     Tham gia đấu giá QSDĐ, đấu thầu thực hiện các dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

–     Giới thiệu, quảng bá thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư để thu hút, kêu gọi các chủ đầu tư khác tham gia đầu tư vào dự án.

–     Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng và chuyển nhượng, cho thuê QSDĐ đã có hạ tầng theo dự án đã được phê duyệt,

–     Được miễn, giảm hoặc chậm nộp tiền SDĐ theo tiến độ của dự án và tính chất của nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

–     Quản lý, giám sát các chủ đầu tư khác tham gia đầu tư vào thực hiện đầu tư xây dựng đúng dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về xây dựng.

–     Liên doanh, hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để thực hiện dự án.

–      Huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của nhà đầu tư BĐS

–     Lập quy hoạch chi tiết xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy dịnh của pháp luật về xây dựng.

–     Trực tiếp đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khớp nối với hệ thống hạ tầng khu vực xung quanh theo tiến độ thực hiện dự án, đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng theo quy hoạch và nội dung của dự án đã được phê duyệt.

–     Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được duyệt.

–   Quản lý việc xây dựng nhà, công trình xây dựng trong dự án do mình đầu tư và do các chủ đầu tư khác tham gia đầu tư theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

–  Chịu trách nhiệm về chất lượng nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

–   Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, chuyên nhượng, cho thuê QSDĐ đã có hạ tầng theo đúng dự án đã được phê duyệt.

–   Làm thủ tục xác lập về QSDĐ, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng đã bán, chuyển nhượng cho khách hàng, làm thủ tục chuyển giao các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án đã được phê duyệt.

–  Lưu trữ và nộp lưu trữ hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

–   Thực hiện chê độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–     Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.