Phát triển nhà ở thương mại (P1)

nhà ở thương mại“>phát triển nhà ở thương mại

  1. Đối tượng và điều kiện thuê, mua và thum gia phát triển nhà ở thương mại

a) Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại

–      Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đều được quyền tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại,

–      Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư phát triển nhà ở thương mại phải có đăng ký kinh doanh nhà ở, đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Đối tượng được mua, thuê nhà ở thương mại

–      Tổ chức, cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú,

–      Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở, được thuê nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở,

–      Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở, được thuê nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở.

  1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát triển nhà ở thương mại

–       Thực hiện các quy định về phát triển nhà ở theo dự án,

–       Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng của dự án đã được phê duyệt,

–      Công khai tại trụ sở Ban quản lý dự án, địa điểm có dự án và trên phương tiện thông tin đại chúng về quy hoạch chi tiết của dự án, số lượng nhà ở bán, cho thuê, số lượng nhà ở đã bán, cho thuê, số lượng nhà ở còn lại, giá bán, giá cho thuê, phương thức thanh toán, thủ tục đăng ký mua, thuê nhà ở, điều kiện được mua, thuê nhà ở,

–       Phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua và bàn giao cho người mua nhà ở các hồ sơ liên quan đến nhà ở đó. Trường hợp cho thuê nhà ở thì tổ chức, cá nhân phát triển nhà ở thương mại có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở, Báo cáo kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúcdự án cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án và UBND cấp tỉnh nơi có dự án.

  1. Đất để phát triển nhà ở thương mại

Tổ chức, cá nhân được sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê hoặc do nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về đất đai để đầu tư phát triển nhà ở thương mại.

Dự án phát triển nhà ở thương mại có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên đăng ký tham gia làm chủ đầu tư thì phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư. Việc chuyển quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển nhà ở hoặc dự án KĐTM đã đầu tư xây dựng hạ tầng phải bảo đảm công khai và thực hiên theo phương thức đấu giá.

Việc đấu thầu đê lựa chọn chủ đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  1. Nguồn vốn để phát triển nhà ở thương mại

–      Vốn của chủ đầu tư,

–      Vốn liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân khác,

–      Vốn vay của tổ chức tín dụng,

–      Vốn từ tiền ứng trước của bên có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở,

–      Vốn huy động từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

  1. Mua bán, cho thuê nhà ở thương mại

–    Phương thức mua bán, cho thuê nhà ở thương mại được thực hiện thông qua hình thức trả tiền một lần hoặc trả chậm, trả dần.

Trường hợp chủ đẩu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng. Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở cho người có nhu cầu không được vượt quá 70% giá trị nhà ở ghi trong hợp đồng,

–    Trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê nhà ở thương mại được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở,

–    Giá mua bán, cho thuê nhà ở thương mại, phương thức thanh toán do các bên thoả thuận trong hợp đồng.