Phát triển nhà ở thương mại (P3)

d) Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án

–  Căn cứ chương trình phát triển nhà ở, danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại trong từng thời kỳ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền công bố công khai danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trong từng thời kỳ trên phạm vi địa bàn, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2.000, địa điểm và ranh giới của các khu đất dự án phát triển nhà ở thương mại, quy mô, điều kiện về sử dụng đất (đất được giao hoặc thuê, thời hạn thuê, quỹ đất bố trí tái định cư, giá đất dự kiến) của từng dự án, yêu cầu về thời gian hoàn thành đối với từng dự án để kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại.

–  UBND cấp tỉnh nơi có dự án phát triển nhà ở thương mại có trách nhiệm công bố công khai các yêu cầu cơ bản để lựa chọn chủ đầu tư.

–  Sau khi nghiên cứu các điều kiện và yêu cầu cơ bản đối với từng dự án, các nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

–   Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký làm chủ đầu tư dự án của các nhà đầu tư theo thời hạn quy định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn chủ đầu tư để xem xét, lựa chọn chủ đầu tư đối với từng dự án.

–  Hội đồng tư vấn lựa chọn chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng thang điểm cụ thểtrên cơ sở các yêu cầu cơ bản quy định tại khoản 2 Điểu này để chấm điểm đối với từng hồ sơ đăng ký.

–  Sau khi có kết quá chấm điểm, Hội đồng tư vấn có trách nhiệm trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại.

–   Tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thông qua đấu thầu trên phạm vi địa bàn do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

e) Quyền lợi của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại:

–  Được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp các thông tin phục vụ thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại,

–   Được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai,

–     Được lựa chọn phương thức quản lý thực hiện dự án,

–     Được hưởng chính sách tạo điều kiện, ưu đãi theo quy định của pháp luật,

–   Được bán, cho thuê nhà ở và các công trình xây dựng trong phạm vi dự án cho các chủ đầu tư khác, trừ các công trình hạ tầng phải chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

–   Được chuyển nhượng quyển sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các chủ đầu tư dự án khác đê đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng nội dung và tiến độ dự án đã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt,

–     Thoả thuận với người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở để huy động vốn ứng trước theo quy định trong [3],

–      Hợp tác với các nhà đầu tư khác để triển khai thực hiện dự án,

–      Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

f) Nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại:

–     Lập và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của [3] và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành,

–     Thực hiện dự án theo đúng nội dung và thời hạn hoàn thành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép điểu chỉnh,

–     Công khai các thông tin liên quan đến dự án theo quy định của [3] sau khi có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền,

–     Phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến nhà ở cho bên mua trong thời gian tối đa là 30 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở, trừ trường hợp có thoả thuận khác,

–      Bảo hành nhà ở theo quy định của [3],

–     Bảo trì quỹ nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu của mình (nếu có) và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa chuyển giao hoặc không chuyển giao trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật,

–     Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ quản lý sử dụng nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ khác có liên quan trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật, quản lý vận hành các công trình hạ tầng đã đưa vào khai thác trong khi chưa chuyển giao cho các tổ chức dịch vụ công ích hoặc tổ chức quản lý chuyên ngành,

–     Tổ chức quản lý trật tự an ninh khu vực dự án đã đưa vào khai thác sử dụng và kinh doanh khi chưa chuyển giao quản lý hành chính cho chính quyển địa phương,

–     Quản lý việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng của các chủ đầu tư thứ phát trong phạm vi dự án bảo đảm đúng quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án thiết kế đã được phê duyệt,

–     Lập và thực hiện việc lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở đối với quỹ nhà ở mà chủ đầu tư dự án dành để cho thuê (nếu có),

–     Báo cáo kết quả thực hiện dự án theo định kỳ 6 tháng một lần và khi kết thúc dự án cho cơ quan thẩm định phê duyệt dự án và UBND cấp tỉnh nơi có dự án,

–     Chủ trì thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của [3] và quy định về quản lý việc sử dụng nhà chung cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

–     Quản lý, vận hành các công trình thuộc sở hữu của mình và các công trình chưa chuyển giao hoặc được giao quản lý trong phạm vi dự án,

–      Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.