Quản lý của chủ đầu tư đối với dự án

Quản lý của chủ đầu tư đối với dự án

Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư BĐS, thực hiện dự án đến nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, đưa vào kinh doanh dự án BĐS. Chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho ban quản lý dự án phải được thể hiện ở quyết định thành lập Ban QLDA. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA.

1. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư

–     Tổ chức lập thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng BĐS, bao gồm các bước:

+ Người quyết định đầu tư chỉ định đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối tổ chức thẩm dịnh dự án trước khi phê duyệt,

+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở) đến người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định,

+ Với các dự án đầu tư KDBĐS, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình,

+ Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở) tới cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở để thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định, đồng thời gửi hồ sơ dự án tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến dự án,

+ Đơn vị đầu mối thẩm dinh dự án có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở để đánh giá và đề xuất ý kiến để người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

–      Tổ chức thực hiện đầu tư bao gồm:

+ Tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, kí kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật,

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng mọi nguồn vốn đầu tư từ khâu chuẩn bị, thực hiện và đưa dự án vào hoạt động, thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư,

+ Trả nợ vốn vay đúng kì hạn và đúng cam kết,

+ Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án phải có bộ máy có đủ năng lực quản lý dự án và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Ban quản lý dự án có nhiệm vụ và quyền hạn

–     Thực hiện các thủ tục về giao đất, xin giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình,

–     Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt.

–      Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu,

–      Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyển của chủ đầu tư,

–      Thực hiện giám sát thi công xây dựng công tình khi có đủ điều kiện năng lực,

–      Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết,

–     Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng,

–      Nghiệm thu, bàn giao công trình.