Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (P1)

Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản

Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Quản lý chặt chẽ đất dai và TTBĐS” là một trong bốn hoạt động chủ yếu để “tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường”. Đại hội định hướng cho hoạt động này trong thời kỳ 1996-2000 là “ban hành những quy chếcụ thể về sửdụng và sỏ hữu BĐS”. Đến nay, hàng loạt văn bản quản lý đất đai và hoạt động đầu tư KDBĐS mới ra đời. Nhà nước đã ban hành nhiều quy định cụ thể về QSDĐ, quy định việc tính giá trị QSDĐ trong giá trị BĐS, tiền tệ hoá BĐS thuộc sở hữu Nhà nước làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách ĐTXD cơ sở hạ tầng, cổ phần hoá một số doanh nghiệp Nhà nước, ban hành chính sách phát triển các khu công nghiệp, khu dân cư mới và nhà ở. Những quy định của Nhà nước về quản lý TTBĐS là yếu tố mang tính quyết định đến sự hình thành và phát triển TTBĐS ở nước ta.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hoạt động ĐTBĐS là làm tăng tính hữu hiệu các tác động của Nhà nước để việc kiểm soát, điểu tiết hành vi của các chủ thể tham gia sớm đạt được các mục tiêu định hướng để ra. Việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về BĐS bao gồm nhiều nội dung, trong đó hoàn thiện các nội dung quản lý là vấn để cốt lõi mang tính quyết định.

Những nội dung chủ yếu của quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư KDBĐS:

a) Ban hành hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở quản lý

BĐS tham gia vào hầu hết các quan hệ kinh tế xã hội, do vậy có rất nhiều các quy định của pháp luật có liên quan và chi phối ít nhiều đến hoạt động của TTBĐS. Trong số đó, hệ thống văn bản pháp luật có vai trò chi phối trực tiếp đến hoạt động của TTBĐS gồm: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, các Luật Thuế liên quan đến sử dụng, chiếm hữu và giao dịch đất đai, BĐS… cùng với hệ thông văn bản dưới luật như các Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị… cụ thể hoá và hướng dẫn thi hành các luật trên. Việc ban hành các văn bản pháp luật này, đặc biệt là đảm bảo tính đồng bộ, phối hợp giữa các văn bản luật trong việc điều tiết các quan hệ về BĐS trong từng lĩnh vực khác nhau có vai trò hết sức quan trọng, đảm bảo cho các văn bản pháp luật được thực thi trong cuộc sống.

Ban hành và hoàn thiện các chính sách, giải pháp, hệ thống các định chế hỗ trợ quản lý hoạt động cho TTBĐS.

–  Ban hành các chính sách về tài chính, thuế đối với đăng ký BĐS các loại hình giao dịch BĐS như khung giá đất, khung giá nhà…

–    Ban hành các chính sách đền bù, bồi thường, GPMB trong thu hồi đất.

–    Phát hành trái phiếu với nhà đất, BĐS, gắn TTBĐS với hệ thống chứng khoán…

–  Ban hành các quy định về đăng ký hành nghề kinh doanh các loại dịch vụ BĐS như: Tư vấn, môi giới, quản lý, dinh giá, giao dịch BĐS.

b) Xây dựng và quản lý về chiến lược phát triển kinh tế xã hội

–     Chiến lược về cơ cấu chủng loại sản phẩm và khối lượng sản phẩm BĐS.

–     Chiến lược đầu tư BĐS theo chiểu sâu, chiểu rộng, hay kết hợp, Chiến lược về cơ cấu đầu tư nhất là đầu tư có kèm theo các biện pháp về xây dựng. Cơ cấu đầu tư được xét theo các mặt như: Cơ cấu theo các loại dự án và vốn đầu tư, cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn, theo các dự án đầu tư BĐS hạ tầng và phi hạ tầng.

–     Chiến lược thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực BĐS.

–     Chiến lược về sử dụng các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo hoàn vốn