Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (P4)

f) Quản lý thực hiện dự án đầu tư BĐS

–      Về thiết kế, dự toán xây dựng công trình

+ Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực BĐS thì thường thiết kế hai bước: Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công,

+ Tài liệu làm căn cứ thiết kế: Các tài liệu khảo sát xây dựng, khí tượng thuỷ văn và các văn bản pháp lý liên quan, Thiết kế cơ sở, Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, Các quy định về kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

–      Về thẩm định, phê duyệt thiết kếdự toán công trình:

+ Thẩm định phê duyệt: Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với công trình phải lập dự án,

+ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hạng mục, công trình trước khi đưa ra thi công phải được thẩm định, phê duyệt.

–   Về giấy phép xây dựng: Trước khi khởi công xây dựng dự án, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng.

–    Quản lý thi công xúy dựng: Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng, quản lý môi trường xây dựng.

–      Cúc hình thức quàn lý dự án:

Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, yêu cầu của dự án, người quyết định đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây: Thuê tổ chức tư vấn QLDA, trực tiếp QLDA tùy theo có đủ điểu kiện năng lực của chủ đầu tãnay dựng công trình.

g) Quản lý về các ưu đãi trong đầu tư BĐS:

Nhà nước có các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư BĐS. Mặt khác theo Quy chế KĐTM quy định việc Nhà nước hỗ trợ và ưu đãi các chủ đầu tư thực hiện dự án KĐTM:

* Hỗ trợ:

–      Cung cấp miễn phí các thông tin về quy hoạch xây dựng, phát triển các dự án KĐTM.

–    Đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thuộc trách nhiệm của nhà nước ở trongvà ngoài hàng rào của dự án phù hợp với tiến độ thực hiện KĐTM,

–    Trực tiếp đầu tư và vận động tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư các dự án nhằm tăng cường năng lực dịch vụ công ích đô thị phù hợp với kế hoạch phát triển các KĐTM,

–    Đầu tư xây dựng các công trình trụ sở cơ quan hành chính địa phương nằm trong khu vực dự án KĐTM,

–      Hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác GPMB dự án KĐTM.

* Ưu đãi:

–    Cho vay ưu đãi đầu tư đối với các dự án thành phần xây dựng nhà ở cho người nghèo và người có thu nhập thấp,

–      Cho phép huy động vốn dưới dạng trái phiếu dự án theo quy định của nhà nước,

–      Miễn phí sử dụng đất đối với diện tích đất để xây dựng các công trình:

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có chuyển giao cho Nhà nước hoặc không tính kinh doanh.

+ Công trình nhà chung cư cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp

–      Dịch vụ quản lý nhà chung cư được hưởng ưu đãi như đối với dịch vụ công ích.

Theo Luật Nhà ở: (Điều 64)

Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư thực hiện việc hỗ trợ, tạo điều kiện để các đối tượng thuộc diên chính sách xã hội được cải thiện nhà ở theo một trong các hình thức:

–      Hỗ trợ kinh phí để mua nhà ở trả chậm, trả dần hoặc thuê nhà ở

–    Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu hoặc được Nhà nước giao đất làm nhà ở

–      Hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân công trong việc sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng nhà ở

–      Tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.