Quản lý của tư vấn trong giai đoạn lập, thẩm tra dự án, thực hiện dự án và của nhà thầu xây dựng

Quản lý của tư vấn trong giai đoạn lập, thẩm tra dự án và thực hiện dự án

Đối với các hoạt động đầu tư BĐS thì trách nhiệm và quyền hạn của tư vấn quản lý dự

án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án cũng giống như hoạt động quản lý tư vấn trong giai đoạn thực hiện xây dựng nói chung.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án.

Tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng là các tổ chức nghề nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh về tư vấn theo quy định của pháp luật. Tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng bao gồm: Tư vấn về văn bản quy phạm pháp luật, về cơ chế chính sách đầu tư và xây dựng, lập các dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, thiết kế, soạn thảo hồ sơ mời thầu, giám sát và quản lý quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình tổ chức tư vấn có thể kí hợp đồng lại với các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng khác để thực hiện một phần việc tư vấn nào đó.

Trách nhiệm của các tổ chức tư vấn và xây dựng:

–     Đăng kí hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật,

–      Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về thực hiện hợp đồng tư vấn đã kí kết và chất lượng tư vấn,

–     Thực hiện chế độ bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định. Thông tin rộng rãi về năng lực tư vấn để các chủ đầu tư lựa chọn.

Quản lý của nhà thầu xây dựng

1. Quản lý của nhà thầu thi công xây dựng thông qua các quyền

–       Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật,

–      Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình,

–       Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng,

–     Dừng thi công xây dựng công trình nếu bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết gây trở ngại và thiệt hại cho nhà thầu,

–       Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê xây dựng công trình gây ra,

–       Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý của nhà thầu thi công xây dựng thông qua các nghĩa vụ:

–       Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết,

–     Thi công theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường,

–      Có nhật ký thi công xây dựng công trình,

–      Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng,

–    Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh,

–      Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình,

–      Bảo hành công trình,

–      Mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm,

–    Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra,

–      Chịu trách nhiệm về chất lượng thi còng xây dựng công trình do mình đảm nhận,

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng