Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đâu tư bất động sản đi vào hoạt động (P2)

3. quản lý thế chấp

Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của pháp luật.

Thế chấp nhà ở đang cho thuê:

–   Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê dến hết thời hạn hợp đồng thuê nhà ở,

–   Trong trường hợp nhà ở đang thuê bị phát mãi để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4. Quản lý hoạt động của công trình, hảo hành, hảo trì công trình trong quá trình khai thác sử dụng

Về bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán, quy định:

–   Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác. Nội dung, thòi hạn và phương thức bảo hành do hai bên thoả thuận trong hợp đồng.

–   Trong thời hạn bảo hành, bên bán có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những khiếm khuyết, hư hỏng của nhà, công trình xây dựng và bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng, kể cả các thiết bị công trình và các phần sử dụng chung của nhà chung cư.

–   Đối với nhà, công trình xây dựng mới thì thời hạn bảo hành không ngắn hơn thời hạn bảo hành công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

–   Nội dung trong Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở có liên quan đến KDBĐS (Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của nhiều chủ sở hữu).

–      Đối với nhà chung cư được bán kể từ ngàyLuật Nhà ởcóhiệu lựcthi hanhthìchủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản kinhphí để phụcvụcho công tác bảotrìnhà chung cư:

+ Đối với diện tích nhà bán thì phải nộp 2% tiền bán. Khoản tiền này được tính vào tiền bán nhà mà người mua phải trả,

+ Đối với phần diện tích nhà mà chủ đầu tư giữ lại, không bán (không tính phần diện tích sử dụng chung) thì phải nộp 2% giá trị của phần diện tích đó. Phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của chungcư đó.

+ Các khoản kinh phí này được trích trước thuế để nộp (Nhànước khôngthu thuế đốivới khoản kinh phí này).

–     Đối vói nhà chung cư được bán từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa thu 2% thì kinh phí bảo trì được phân bổ:

+ Chủ đầu tư có phần diện tích giữ lại (không tính phần diện tích sử dụng chung) đóng góp chi phí bảo trì được phân bổ tương ứng với diện tích giữ lại,

+ Các chủ sở hữu căn hộ đóng góp 70% kinh phí bảo trì được phân bổ tương ứng với diện tích riêng. Ngân sách địa phương hỗ trợ 30% kinh phí còn lại cho các chủ sở hữu để thực hiện việc bảo trì.

+ Kinh phí bảo trì được gửi vào ngân hàng thương mại và do ban quản trị nhà chung cư quản lý để phục vụ cho công tác bảo trì theo quy định của quy chế quản lý nhà chung cư.

Trong trường hợp kinh phí thu được để bảo trì không đủ thì huy động từ đóng góp của các chủ sở hữu tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của họ. Trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì theo quy định hiện hành chưa sử dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư khi xây dựng lại nhà chung cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì nhà chung cư sau khi xây dựng lại.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng