Quy định chung về phát triển nhà ở (P1)

Quy định chung về phát triển nhà ở

Mục tiêu phát triển nhà ở

–    Phát triển nhà ở là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo làm tăng diện tích nhà ở.

–    Phát triển nhà ở phải bảo đảm cho công dân có chỗ ở phù hợp với khả năng thu nhập của các đối tượng khác nhau, điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, của từng địa phương, từng bước cải thiện chỗ ở của các tầng lớp dân cư, thúc đẩy hình thành và phát triển TTBĐS nhà ở, góp phần phát triển đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại và phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc.

–    Phát triển nhà ở phải thể hiện chủ trương xoá bao cấp, thực hiện xã hội hoá nhà ở dựa trên cơ chế tạo điều kiện của Nhà nước về tín dụng dài hạn với lãi suất phù hợp, xác định trách nhiệm của người có nhu cầu tạo lập nhà ở và của UBND các cấp, của cộng đồng dân cư trong việc chăm lo, cải thiện chỗ ở.

Yên cầu đối với phát triển nhà ở tại khu vực đô thị

Tuân thủ các quy định về quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị bảo đảm việc bố trí, tái bố trí dân cư, chỉnh trang đô thị, kiến trúc, cảnh quan, môi trường, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhà ở xây dựng mới trong các dự án phát triển nhà ở phải bảo đảm yêu cầu:

–       Tại đô thị loại đặc biệt có tối thiểu 60% diện tích sàn là nhà chung cư,

–       Tại đô thị loại 1 và loại 2 có tối thiểu 40% diện tích sàn là nhà chung cư,

–       Tại đô thị loại 3 có tối thiểu 20% diện tích sàn là nhà chung cư.

Nhà ở tại đô thị chủ yếu phải được phát triển theo dự án. Các dự án phát triển nhà ở phải được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để đáp ứng yêu cầu cải thiện điều kiện sống của dàn cư theo tiêu chuẩn của đô thị.

Các dự án phát triển nhà ở, ngoài việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng còn phải được nghiệm thu hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trước khi đưa vào sử dụng.

Hình thức phát triển nhà ở

a) Hình thức phát triển nhà ở gồm 2 loại:

–       Phát triển nhà ở theo dự án.

–       Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

b) Phát triển nhà ở theo dự án:

Dự án phát triển nhà ở là tổng hợp các đề xuất chứng minh hiệu quả đầu tư phát triển nhà ở trên một địa điểm hoặc một khu vực nhất định.

–    Phát triển nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua của tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế,

–    Cải tạo làm tăng diện tích, xây dựng lại nhà chung cư hoặc đầu tư xây dựng lại các khu nhà ở cũ,

–    Phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,

–    Phát triển nhà ở phục vụ tái định cư.