Quyết định về giá trong kinh doanh bất động sản

quyết định về giá

a) Xác định phương hướng định giá

Căn cứ vào mục tiêu của chính sách giá trong từng thời kỳ, tuỳ thuộc vào vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cũng như đặc điểm của thị trường, đặc điểm kinh doanh của mình mà doanh nghiệp có thể định giá BĐS theo hai hướng:

* Chính sách giá hướng vào doanh nghiệp

Theo hướng này, khi xây dựng giá, lợi ích của doanh nghiệp được coi trọng và đám bảo trước khi đảm bảo lợi ích của thị trường. Các yếu tố quyết định tới việc định giá là chi phí sản xuất, chi phí Marketing, chi phí phân phối, kế hoạch về lợi nhuận, …

Việc định giá hướng vào doanh nghiệp hoàn toàn có lợi cho nhà kinh doanh nên trong thực tế không phải doanh nghiệp cũng định giá theo hướng này được. Các doanh nghiệp có uy tín cao, có vị trí vững chắc trên thị trường, BĐS được người tiêu dùng ưa chuộng, các doanh nghiệp kinh doanh mang nhiều yếu tố độc quyền mới có thể định giá các BĐS của mình theo hướng này.

* Chính sách giá hướng ra thị trường

Mục tiêu của định hướng này nhằm đáp ứng những yêu cầu trên thị trường để củng cố thị trường thực tế và phát triển, mở rộng thị trường.

Căn cứ chủ yếu khi định giá BĐS là dựa vào các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp như: Quan hệ cung – cầu, tình hình cạnh tranh, đặc điểm của khách hàng, … Lợi ích của nhà kinh doanh chỉ đạt được trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của thị trường và khách hàng. Chính sách giá hướng ra thị trường trong từng hoàn cảnh cụ thể có thể là định giá hướng vào khách hàng (khi thị trường tiềm năng bị hạn chế, việc lôi kéo khách hàng để phát triển thị trường là cần thiết cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp) hay định giá hướng vào cạnh tranh (khi trên thị trường xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mạnh mà các hình thức cạnh tranh phi giá khó tạo ra được lợi thế cho doanh nghiệp, khi đó giá sẽ được sử dụng là vũ khí cạnh tranh cơ bản). Khi định giá hướng vào cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải hết sức thận trọng vì rất dễ dẫn đến cuộc chiến về giá trong cạnh tranh và gây thiệt hại cho cả hai bên.

b) Làm giá phân biệt

Làm giá phân biệt là việc xác định các mức giá bán khác nhau cho cùng một loại BĐS trên thị trường. Việc sử lý giá linh hoạt cho phù hợp với từng nhóm khách hàng theo thời gian và không gian khác nhau đảm bảo cho doanh nghiệp khai thác tối đa sức cầu về BĐS trên từng khu vực thị trường khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mở rộng thị trường của nhà kinh doanh.