d) Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án –  Căn cứ chương trình phát triển nhà ở, danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại trong từng thời kỳ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền công […]

Continus reading  

6. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại nhà ở thương mại phải được thiết kế bảo đảm những tiêu chuẩn chung theo quy định của pháp luật về xây dựng và những tiêu chuẩn sau đây: –    Nhà chung cư phải thiết kế căn hộ khép kín, có […]

Continus reading  

Quy định chung về phát triển nhà ở Mục tiêu phát triển nhà ở –    Phát triển nhà ở là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo làm tăng diện tích nhà ở. –    Phát triển nhà ở phải bảo đảm cho công dân có […]

Continus reading