Thủ tục thực hiện và nội dung của dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Thủ tục thực hiện và nội dung của dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Quy định chung

1. Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức kinh tế, cá nhàn nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao (gọi chung và tắt là KCN, trừ trường hợp có quy định riêng cho từng loại khu) trên cơ sở Quy chế này và các quy định của pháp luật Việt Nam

2. Về phát triển các khu công nghiệp

Việc phát triển các KCN phải tuân theo quy hoạch tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt. Trường hợp muốn hình thành KCN đã có trong quy hoạch tổng thể, thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi thành lập KCN và trình duyệt theo quy định hiện hành. Trường hợp muốn hình thành KCN chưa có trong quy hoạch tổng thể thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan (nếu cần) trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tinh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương hình thành KCN đó.

3. Một sô vấn đề cần làm rõ khi xem xét, thẩm định dự án

Khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập KCN, cơ quan xem xét, thẩm định dự án làm rõ các vấn đề:

a) Có hoặc chưa có trong quy định tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt. Trường hợp chưa có trong quy hoạch tổng thể thì phải làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch tổng thể.

b) Việc đầu tư xây dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN, có tính đến các đầu mối kỹ thuật ngoài KCN, khu dân cư phục vụ công nhân, lao động làm việc tại KCN, các trường học, cơ sở khám và chữa bệnh phục vụ KCN.

c) Các giải pháp về: Nguồn vốn, cấp điện, cấp thoát nước, giao thông, thông tin, môi trường, lao động để đảm bảo tính khả thi của KCN.

d) Ngành nghề sản xuất công nghiệp trong KCN.

đ) Phương án vận động đầu tư vào KCN.

4. Quản lý đầu tư, xảy dựng và quản lý đấu thầu

Việc quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý đấu thầu với hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

5. Các loại doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Trong KCN có các loại doanh nghiệp:

–     Doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế,

–     Doanh nghiệp có vốn nước ngoài,

–  Các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

6. Các lĩnh vực đầu tư trong khu công nghiệp

Trong KCN, các nhà đầu tư trong và nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đầu tư vào các lĩnh vực:

–    Xây dựng và kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng,

–  Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp để xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường trong nước, phát triển và kinh doanh bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ,

–  Nghiên cứu – triển khai khoa học – công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra sản phẩm mới,

–    Dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.