Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình

Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế – xã hội của dự án, trừ các trường hợp quy dịnh trong Luật Xây dựng. Việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan [1, Điều 35].

Dự án đầu tư xây dựng công trình được phân loại theo quy mô, tính chất và nguồn vốn đầu tư. Nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình được lập phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án.

Những công trình xây dựng sau đây chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật:

–     Công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo,

–     Công trình xây dựng quy mô nhỏ và các công trình khác do Chính phủ quy định.

Nội dung báo cáo kinh tế – kỹ thuật của công trình xây dựng quy định tại khoản 3

Điều 5 (Luật Xây dựng) bao gồm sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình, địa điểm xây dựng, quy mô, công suất, cấp công trình, nguồn kinh phí xây dựng công trình, thời hạn xây dựng, hiệu quả công trình, phòng, chống cháy, nổ, bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình.

Khi đầu tư xây dụng nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư xây dựng công trình không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế – kỹ thuật mà chỉ cần lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, trừ những công trình được quy định trong Luật Xây dựng.

Yêu cầu đối với dựán đầu tư xây dựng công trình

  1. Dự án đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau đây:

–    Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng,

–     Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp,

–    An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chông cháy, nổ và bảo vệ môi trường,

–     Bảo đám hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

  1. Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn, trước khi lập dự án chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.

Nội dung chủ yếu của báo cáo đầu tư xây dựng công trình bao gồm sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư, phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.

  1. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này việc xác định chi phí xây dựng phải phù hợp với các định mức, chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành và hướng dẫn áp dụng. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA-Official Development Assistance) thì phải bảo đảm kịp thời vốn đối ứng. [1, Điều 36].