Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung dự án khu đô thị mới (P1)

Trình tự thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

Thực hiện dự án đầu tư kinh doanh BĐS thường trải qua 7 bước:

Bước 1: Tìm kiếm đất và khẳng định đất phù hợp

Bước 2: Ý tưởng kinh doanh

Bước 3: Nghiên cứu thị trường

Bước 4: Thiết kế ý tưởng

Bước 5: Phân tích tài chính

Bước 6: Tìm nguồn tài chính tài trợ cho dự án và lập hồ sơ dự án, xin cấp phép, vay vốn và triển khai dự án Bước 7: Triển khai dự án

Nội dung cụ thể của các bước trên đây đã trình bày cụ thể trong quy trình phát triển một dự án KDBĐS (mục 4.1.6).

Mỗi loại dự án đều có đặc thù riêng, không thể áp dụng một cách máy móc cho mọi trường hợp. Tất cả chỉ là phương pháp.

Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung dự án khu đô thị mới

Hình thành, phát triển khu đô thị mới

Trình tự hình thành, phát triển KĐTM

Việc hình thành và phát triển dự án KĐTM phải tuân thủ theo trình tự:

  1. Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở hình thành, phát triển KĐTM.

–       Về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị:

Chủ đầu tư căn cứ vào quy hoạch xây dựng tại nơi dự kiến đầu tư để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án KĐTM, trình cơ quan có thẩm quyền để được quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư.

–       Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án KĐTM.

  1. Quản lý quy hoạch phát triển và xây dựng KĐTM [9, Điều 7]

–      UBND các cấp có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật và cung cấp thông tin cho các đối tượng có nhu cầu.

–      Tài liệu đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 là cơ sở để lập dự án KĐTM và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án KĐTM.

–      Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng địa phương theo phân cấp có trách nhiệm giới thiệu cho nhà đầu tư về quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các khu vực phát triển KĐTM theo tiến trình thực hiện quy hoạch.

–   Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng cấp tỉnh khi tổ chức lập và quản lý thực hiện quy hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định.

–   Chủ đầu tư dự án KĐTM tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án KĐTM, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng KĐTM được tính vào chi phí của dự án KĐTM.

–   Khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị phải đảm bảo hạn chế tới mức thấp nhất việc gây hậu quả tác động xấu đến các dự án KĐTM đang được thực hiện và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sự thay đổi quy hoạch gây ra đối với dự án.

  1. Kế hoạch phát triển dự án KĐTM

Kế hoạch phát triển dự án KĐTM bao gồm:

–     Kế hoạch thực hiện phát triển quỹ đất đô thị,

–     Kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị,

–     Kế hoạch chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án KĐTM bằng vốn ngân sách,

–     Kế hoạch thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án KĐTM,

–   Kế hoạch hình thành đơn vị hành chính để tiếp nhận, quản lý hành chính các KĐTM,

–   Kế hoạch giám sát thực hiện các dự án KĐTM đã được quyết định đầu tư hoặc đã được cấp Giấy phép đầu tư, kế hoạch phối hợp tiến độ thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và kế hoạch phối hợp chuyển giao quản lý hành chính khu vực dự án hoàn thành.

Kế hoạch phát triển dự án KĐTM phải đảm bảo nguyên tắc phát triển nối tiếp và đổng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực và đô thị.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý việc lập và thực hiện kế hoạch phát triển dự án KĐTM thuộc địa phận hành chính do mình quản lý, trong đó có kế hoạch đầu tư nhà ở vào các dự án KĐTM tại địa phương cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

  1. Đất phát triển các dự án KĐTM

a)   Căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đô thị đã được phê duyệt, UBND cấp tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện từng dự án theo quyết định cho phép đầu tư, kết quả đấu thầu dự án có sử dụng dất hoặc kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc giao đất được thực hiện một lần hoặc nhiều lần tuỳ thuộc vào việc phân kỳ đầu tư, kế hoạch thực hiện đầu tư.

b)   Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc thu tiền sử dụng đất thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai, các quy định về ưu đãi của Quy chế này và các ưu đãi theo quy định khác của pháp luật.