Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung dự án khu đô thị mới (P2)

Về vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư tham gia vào dự án KĐTM:

a)    Vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm gần nhất, được xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp kèm theo quyết toán thuế hoặc báo cáo kiểm toán. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì phải có xác nhận của ngân hàng về năng lực tài chính của doanh nghiệp.

b)    Tổng mức đầu tư dự án KĐTM được lập theo quy định hiện hành, gồm: Chi phí tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, chi phí cho bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư (nếu có), chi phí cho xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào (bao gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cung cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng, trừ các công trình đi qua KĐTM do Nhà nước đầu tư cho toàn bộ dự án).

Các phương thức lựa chọn chủ đầu tư:

a) Đấu thầu thực hiện dự án KĐTM,

b) Chỉ định chủ đầu tư đã có đề xuất dự án KĐTM phù hợp với các yêu cầu phát triển của địa phương và các quy định của Quy chế này. Việc chỉ định chủ đầu tư được thực hiện thông qua việc thẩm định dự án.

Chủ đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án KĐTM thông qua quyết định cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng về Quy chế KĐTM.

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án KĐTM

a) Chủ đầu tư dự án KĐTM có các quyền:

–     Được yêu cầu cấp thông tin đầy đủ về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt,

–    Được giao đất, thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đã được quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai,

–    Được tự chọn phương thức quản lý thực hiện dự án trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với dự án cụ thể,

–    Được hưởng các ưu đãi theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành của Nhà nước,

–    Được kinh doanh các công trình hạ tầng và BĐS thuộc dự án theo quy định của pháp luật, trừ các công trình hạ tầng phải chuyển giao đã được quy định trong quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư,

–    Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc cho thuê lại đất phù hợp với dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai,

–      Được chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng cho Nhà nước,

–      Lựa chọn chủ đầu tư cấp 2 thuộc dự án KĐTM thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu,

–   Giám sát việc thực hiện dự án đối với các chủ đầu tư cấp 2 thuộc dự án KĐTM và xác định cụ thể mối quan hệ này trong hợp đồng giữa các bên, phù hợp với Điều lệ quản lý thực hiện dự án KĐTM đã được phê duyệt,

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Chủ đầu tư dự án KĐTM có các nghĩa vụ:

–   Lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của KĐTM, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt,

–      Lập dự án KĐTM và trình duyệt theo quy định của Quy chế KĐTM,

–      Lập kế hoạch thực hiện dự án theo đúng nội dung và tiến độ trong quyết định đầu tư,

–   Lập Điều lệ quản lý thực hiện dự án KĐTM theo quy định tại của Quy chế KĐTM, thực hiện và quản lý thực hiện Điều lệ đã được phê duyệt,

–   Đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ với hệ thống hạ tầng khu vực xung quanh, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án KĐTM,

–    Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình thuộc dự án theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng,

–      Đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ được duyệt,

–   Đảm bảo duy trì chất lượng vận hành của các công trình hạ tầng chưa chuyên giao hoặc không chuyển giao,

–    Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, các dịch vụ đô thị và công ích đối với hoạt động dân sinh, quản lý vận hành các công trình đã đưa vào khai thác trong khi chưa chuyển giao cho các tổ chức dịch vụ công ích hoặc tổ chức quản lý chuyên nghiệp,

–    Quản lý trật tự khu vực đô thị đã đưa vào khai thác sử dụng, kinh doanh khi chưa chuyên giao quản lý hành chính cho chính quyền địa phương,

–    Quản lý việc xây dựng trong KĐTM phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ xây dựng dự án KĐTM đã được duyệt, kể cả đối với các công trình của các chủ đầu tư cấp 2,

–    Làm thủ tục về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với các công trình đã được xây dựng trong KĐTM,

–    Nộp các loại thuế theo quy định,

–   Thực hiện lưu trữ và nộp lưu trữ hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế và hoàn công công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng,

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.