Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung dự án khu đô thị mới (P3)

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư cấp 2 thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu sự quản lý xây dựng trong KĐTM theo quy định tại Quy chế KĐTM. [9, Điều 12].

Lập dự án đầu tư KĐTM

  1. Dự án KĐTM phải bảo đảm các yêu cầu sau [9, Điều 13]:

–      Phù hợp với quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị,

–      Đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu đô thị,

–      Đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường về cấp, thoát nước và vệ sinh đô thị,

–      Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng đô thị,

–      Có khả năng đáp ứng đầy đủ các dịch vụ công cộng đô thị.

  1. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế khi có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định tại IV thì được lập dự án đầu tư KĐTM.
  2. Trường hợp lập dự án KĐTM tại khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng đô thị nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thì chủ đầu tư dự án KĐTM được lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án theo trình tự và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai dự án. Trong trường hợp này, chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 được Nhà nước hỗ trợ theo định mức, đơn giá nhà nước.
  3. Nội dung của dự án KĐTM bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở:

a) Phần thuyết minh:

–      Sự cần thiết đầu tư và cơ sở pháp lý của dự án,

–      Chủ đầu tư, hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án,

–      Diện tích, ranh giới, phương án GPMB, tái định cư,

–      Phương thức giao đất, chuyển nhượng, thuê đất,

–      Quy mô dự án,

–      Giải trình kinh tế – kỹ thuật, xác định hiệu quả kinh tế – xã hội,

–     Phân giai đoạn đầu tư và kinh doanh, xác định nguồn vốn, tiến độ và biện pháp thực hiện của từng giai đoạn,

–     Phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ và dịch vụ đô thị được đầu tư theo dự án KĐTM trong quá trình đầu tư, kinh doanh và sau kinh doanh,

–      Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án,

–     Yêu cầu đối với Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua dự án, việc đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và trụ sở cơ quan hành chính,

–      Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chuyển giao không bồi hoàn,

–     Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư dự án KĐTM và các chủ thể có liên quan,

–      Các đề xuất về hỗ trợ và ưu đãi cho dự án,

–     Đề xuất về quản lý hành chính, đơn vị hành chính mới và phương án chuyển giao quản lý hành chính cho chính quyền địa phương.

b) Phần thiết kế cơ sở:

–      Thiết kế cơ sở được lập cho hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án,

–    Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt là cơ sở để lập thiết kế cơ sở của dự án.

  1. Nội dung chủ yếu của hồ sơ dự án KĐTM

–       Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của dự án,

–       Xác định hình thức đầu tư và chủ đầu tư,

–    Xác định diện tích, ranh giới mặt bằng, phương án GPMB, phương án tái định cư và hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động ở khu vực phải GPMB. Nêu rõ việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng,

–       Quy hoạch chi tiết xây dựng KĐTM tỷ lệ 1/500,

–       Xác định quy mô, nội dung dự án, hình thức đầu tư,

–    Thiết kế cơ sở bao gồm: thiết kế cơ sở hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, thiết kế cơ sở các công trình của dự án thành phần giai đoạn đầu,

–       Dự án thành phần phục vụ tái định cư, GPMB (nếu có),

–    Giải trình kinh tế kỹ thuật đầu tư, tổng mức đầu tư (chỉ tính tiền sử dụng đất, chi phí GPMB – tái định cư (nếu có), hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và dự án thành phần giai đoạn đầu của chủ đầu tư cấp 1), hiệu quả đầu tư về kinh tế và xã hội, xác định nguồn vốn cho các giai đoạn đầu tư và kinh doanh,

–      Điều lệ quản lý thực hiện dự án KĐTM theo quy định của Quy chế KĐTM,

–     Phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị khác được đầu tư theo dự án KĐTM hoặc hợp đồng dịch vụ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và sau kinh doanh,

–    Năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư về tài chính, đầu tư và quản lý phù hợp đểthực hiện dự án KĐTM,

–    Phương thức thực hiện: Hình thức quản lý dự án, Phân kỳ đầu tư và biện pháp tổ chức thực hiện,

–    Yêu cầu đối với Nhà nước khi dự án được thực hiện: Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua dự án KĐTM, Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính và một số công trình hạ tầng xã hội.

–    Các công trình hạ tầng chuyển giao không bồi hoàn,

–    Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư dự án KĐTM với các chủ thể có liên quan,

–     Các đề xuất về hỗ trợ và ưu đãi cho dự án,

–    Đề xuất về quản lý hành chính, đơn vị hành chính mới và phương án chuyển giao quản lý hành chính cho chính quyền địa phương. [9, Điều 14].

Hình thức hồ sơ dự án KĐTM trình xin phép đầu tư bao gồm:

+ Tờ trình xin phép đầu tư (theo mẫu),

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án KĐTM của UBND cấp tỉnh,

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt,

+ Dự án đầu tư KĐTM theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.