Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung dự án khu đô thị mới (P4)

Quyết định cho phép đầu tư dự án KĐTM

a) Dự án KĐTM thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên do ƯBND cấp tỉnh thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đẩu tư. Thời hạn thẩm định dự án là 60 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư là 30 ngày làm việc.

b) UBND cấp tỉnh cho phép đầu tư dự án KĐTM trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các dự án được quy định tại khoản a trên đây. Thời gian thẩm định dự án là 45 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư là 20 ngày làm việc.

c) Nội dung quyết định cho phép đầu tư:

–      Tên dự án và chủ đầu tư,

–      Thời gian bắt đầu, kết thúc và tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư (nếu có),

–      Địa điểm, ranh giới, diện tích chiếm đất toàn bộ dự án,

–      Mục tiêu đầu tư,

–      Nội dung đầu tư,

–      Tổng mức đầu tư,

–      Nguồn vốn đầu tư,

–     Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và đất dành cho Nhà nước xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, đối tượng chính sách, nhà cơ quan hành chính địa phương (nếu có),

–      Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước,

–     Các quy định đối với các bên có liên quan trong quản lý xây dựng, vận hành, kinh doanh và chuyển giao các công trình,

–     Dự kiến đơn vị quản lý hành chính đối với KĐTM. Các quy định về phối hợp quản lý hành chính, chuyển giao hành chính, an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện đến hoàn thành dự án,

–     Các quyết định hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án theo quy định của Quy chế KĐTM,

–      Điều khoản thi hành.

d) Cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án KĐTM là cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh dự án.

e) Về thẩm định dự án và quyết định cho phép đầu tư quy định tại Điều 15 của Nghị định 02/CP:

–   Nội dung thẩm định dự án phải đáp ứng được các yêu cầu và các cam kết đã thoả thuận trong quá trình đàm phán lựa chọn chủ đầu tư quy định trong quy chế KĐTM.

–   Thẩm định thiết kế cơ sở: Nội dung thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành (đối với các dự án KĐTM do UBND cấp tỉnh quyết định cho phép đầu tư thì thiết kế cơ sở của dự án do Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, Đối với các dự án KĐTM do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép đầu tư thì thiết kế cơ sở của dự án do Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định).

Sở Xây dựng lập báo cáo kết quả thẩm định dự án KĐTM trình UBND cấp tỉnh xem xét cho phép đầu tư hoặc để UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư. [9, Điều 15].

Điều lệ quản lý thực hiện dự án KĐTM

–   Điểu lệ quản lý thực hiện dự án KĐTM được ban hành riêng cho từng dự án đê quản lý đầu tư xây dựng, phải nêu được những nội dung cơ bản nhằm đảm bảo thực hiện trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trước khi đầu tư xây dựng các công trình khác theo từng phân kỳ đầu tư, phù hợp với dự án được duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, thực hiện phương thức một đầu mối quản lý mặt bằng xây dựng, phối hợp đồng bộ xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng trong và ngoài hàng rào, thủ tục hoàn thành, quản lý vận hành và chuyên giao,

–   Chủ đầu tư dự án KĐTM soạn thảo Điều lệ quản lý thực hiện dự án KĐTM của mình và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện dự án,

–   Chủ đầu tư dự án KĐTM, chủ đầu tư các dự án cấp 2 có trách nhiệm thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án KĐTM đã được phê duyệt, các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp quản lý thực hiện. [9, Điều 16].