Vai trò của đầu tư bất động sản và những đặc điểm của đầu tư kinh doanh bất động sản (P1)

Vai trò của đầu tư bất động sản

–   Đầu tư BĐS là một hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế hàng hoá, kinh tế hàng hoá phát triển, đầu tư được mở rộng cả về phạm vi, quy mô và hình thức. Một nền kinh tế hàng hoá không thể tồn tại nếu không có hoạt động sản xuất hàng hoá. Khác với hàng hoá khác:

+ Hàng hoá BĐS phụ thuộc vào tính hữu ích của nó.

+ Cung cấp tính hữu ích và tiện nghi cho người sử dụng, làm nền tảng cho các hoạt động khác.

+ Tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư và những người hỗ trợ cho hoạt động KDBĐS.

Vai trò của đầu tư BĐS được thể hiện ở hai khía cạnh:

–   Thoả mãn nhu cầu của nguời sử dụng.

–   Các dự án ĐTBĐS phải nằm trong chương trình phát triển kinh tế – xã hội chung của toàn quốc và của từng địa phương, gắn liền với công trình phát triển quốc gia. Vì vậy đầu tư BĐS một mặt vì lợi nhuận của nhà đầu tư, mặt khác để đạt lợi nhuận của nhà đầu tư phải trên cơ sở nhu cầu của xã hội.

Những đặc điểm của đầu tư kinh doanh bất động sản

Những đặc điểm chủ yếu của đầu tư bất động sản

–   Đòi hỏi vốn đầu tư lớn: Do đặc điểm của BĐS là có giá trị lớn, vì vậy nhà đầu tư cần phải phân bổ chu chuyển, bảo toàn vốn để thu được lợi nhuận cao. Đồng thời cần làm tốt công tác chuẩn bị và quản lý vì nguồn lực phục vụ cho công tác đầu tư là rất lớn. Nhà đầu tư cần quan tâm đúng mức đến việc chuẩn bị cho hoạt động đầu tư như nghiên cứu thị trường, lập dự án đầu tư,…

–   Thời gian thực hiện đầu tư dài: Thời gian từ khi bắt đầu dự án đến kết thúc của một dự án dầu tư và đạt thành quả phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm. Trong thời gian đầu tư đó có nhiều biến động, vì vậy nhà đầu tư phải có những dự đoán các biến động có thể xảy ra.

–   Tài sản hình thành sau dầu BĐS có giá trị sử dụng láu dài, đời sống kinh tế của dự án thường dài, vì vậy trong đầu tư cần phải chú ý chất lượng của các công trình: Từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu, cân đối khoản mục thi công công trình,..

–   Mang tính khu vực: Các thành quả hoạt động đầu tư là công trình xây dựng gắn liền với đất có vị trí cố định, gắn liền với điều kiện tự nhiên kinh tế – xã hội, môi trường nhất định. Vì vậy các hoạt động đầu tư BĐS phải nắm vững đặc điểm tự nhiên, kinh tế, môi trường ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư cũng như các tác dụng sau này với hoạt động đầu tư.